Tổ chức quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh trong 2 ngày, dừng mọi hoạt động vui chơi, giải trí

Lễ quốc ta.ng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ được tổ ch.ức trong 2 ngày, theo quy định tại Nghị định 105/2012/NĐ-CP. Các cơ quan, công sở tr.eo cờ r.ủ, có dải băng ta.ng, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí.

TTXVN cho biết, theo thông tin từ Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ TƯ nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, sau một thời gi.an lâ.m bện.h n.ặng, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ trong và ngoài nước tậ.n tì.nh c.ứu ch.ữa, gia đ.ình hế.t lòng ch.ăm sóc, nhưng do tuổ.i c.ao sứ.c yế.u đã t.ừ tr.ần tối 22.4.

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Theo Nghị định 105/2012/NĐ-CP về tổ chứ.c l.ễ t.a.n.g .cán bộ, công ch.ức, viê.n chức, tan.g lễ ngu.yên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Đức Anh sẽ được tổ c.hức t.heo nghi lễ qu.ốc ta.ng.

Lễ qu.ốc ta.ng sẽ được tổ ch.ức trong 2 ngày. Trong thời gian này, các cơ quan, công sở trong ph.ạ.m v.i cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tre.o cờ rủ, có .dải bă.ng ta.ng, không t.ổ ch.ức các hoạt độ.ng vui chơi, giải trí công cộng.

Dưới đây là một số nội dung tổ chức lễ qu.ốc t.ang:

1. Thông báo về Lễ .Quốc t.ang

Các cơ quan sau đây cùng đứng tên ra thông cáo về Lễ Quốc tan.g: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt t.rận Tổ quốc Việt Nam.

2. Ban Lễ ta.ng Nhà nước và Ban Tổ chức Lễ ta.ng

Bộ Chính trị quyê’t định thành lập Ban Lễ ta.ng Nhà nước, gồm từ 25 đến 30 thành viên đại diện Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội,

Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, cơ quan nơi người t.ừ tr.ầ.n đã hoặc đang công tác, đại diện lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quê hương hoặc nơi sinh của người từ trầ.n.

Ban Lễ ta ng Nhà nước có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chứ.c Lễ Quốc t.ang theo quy định tại Nghị định này.

Trưởng Ban Lễ ta.ng Nhà nước là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bộ Chính trị quyê’t định thành lập Ban Tổ chức Lễ ta.ng, gồm từ 15 đến 20 thành viên đại diện cho các Bộ, ban, ngành ở Trung ương, địa phương quê hương hoặc nơi sinh của người từ trần và đại diện gia đình người từ trần.

Ban Tổ chức Lễ ta.ng có nhiệm vụ giúp cho Ban Lễ tan.g Nhà nước trong việc điều hành các cơ quan là thành viên Ban Tổ chức Lễ t.ang, các cơ quan tham gia tổ chức Lễ Quốc ta.ng theo quy định tại Nghị định này; Trưởng Ban Tổ chức Lễ ta.g là một Phó Thủ tướng Chính phủ.

3. Nơi tổ chức Lễ Quốc tan.g và nơi an tán.g

Lễ Quốc ta.ng tổ chức tại Nhà ta.ng lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội (nếu tổ chức ở Hà Nội); Nhà tan.g lễ Bệnh viện Quân y 175 hoặc Nhà ta.ng lễ số 25 Lê Quý Đôn, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh (nếu tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh).

An tá.ng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội; Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh hoặc .hỏa tá.ng, điện tá.ng, an tá.ng tại quê hương hay nghĩa trang địa phương khác theo ng.uyện vọ.ng của gia đình.

4. Lễ viếng

Ban Tổ chức Lễ tan.g sắp xếp các đoàn vào viếng theo đội hình như sau: 02 (hai) chi.ến sĩ kh.iêng vòng hoa đi đầ.u, tiếp theo là Trưởng đoàn, phía sau bên p.hải Trưởng đoàn là sĩ quan dẫn viế.ng, các thành viên trong đoàn viếng đi theo hai hàng dọc.

Ban Tổ chức Lễ ta.ng t.ổ c.ức đó.n và xế.p các đoàn đại biểu nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ c.hức qu.ốc tế tại Việt Nam và các cơ .uan, cá nh.ân nước ngoài khác có n.guyện vọ.ng đến viếng và ghi s.ổ tan.g.

Sau khi viếng, Trưởng đoàn ghi sổ tan.g.

Trong quá trìn.h viế.ng, Quân nhạc cử nhạc “Hồ.n t.ử sĩ”.

5. Lễ truy điệ.u

a) Thành phần dự Lễ tru.y điệu .gồm: Ban Lễ ta.ng Nhà nước; Ban Tổ chức Lễ ta.ng; gia đình, người thân; đại diện các cơ qua.n, đơn vị và địa phương của n.gười t.ừ tr.ần.

b) Vị trí các đoàn dự Lễ truy điệu

Gia đình đứng phía bên trái phòng lễ tan.g (theo hướng nhìn lên lễ đài);

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đứng phía bên phải phòng lễ ta.ng (theo hướng nhìn lên lễ đài);

Các đoàn đại biểu Bộ, Ban, ngành, đối t.ượng kh.ác, lực l.ượng túc trực và đội quân .nhạc đứng theo sắp xếp của Ban Tổ chức Lễ ta.ng.

c) Chương trình Lễ truy điệu

Trưởng ban T.ổ ch.ức Lễ t.ang tuyên bố Lễ tr.uy điệu;

Quân nhạc cử Quốc ca;

Trưởng ban Lễ ta.ng Nhà nước đọc lời điếu và tuy.ên bố ph.út mặc niệm;

Khi mặc ni.ệm, quân nhạc cử nhạc “H.ồn t.ử sĩ”;

Trưởng ban Tổ chứ.c Lễ tan.g tuyên bố kết thúc Lễ tru.y điệu.

d) Cùng thời gian diễn ra Lễ tru.y điệu ở Trung ương, lãn.h đạo địa phương quê .hương hoặc nơi sinh của người từ trần tổ ch.ức Lễ tr.uy điệu tại địa phương.

6. Lễ đưa ta.ng

Thành phần dự Lễ đưa ta.ng gồm: Ban Lễ ta.ng Nhà nước; Ban Tổ chức Lễ tan.g; gia đình, người thân; đại diện các cơ quan, đơn vị và địa phương của người t.ừ trầ.n.

Khi chuyển linh cữu từ nhà tan.g lễ lên xe t.ang và từ xe ta.ng vào phần mộ có 1 sĩ quan mang ảnh, 01 (một) sĩ qu.an mang gối Huân chương và 1 sĩ quan qu.ấn cờ mang cờ đi trước li.nh cữu; đội công tác gồm 1 sĩ quan và 12 chiê’n sĩ chuyển linh cữ.u từ nhà ta.ng lễ lên xe ta.ng, từ xe ta.ng vào phần mộ; Trưởng ban, Phó Trưởng ban Lễ t.ang Nhà nước cùng khiêng li.nh c.ữu (phía đầu linh cữu); gia đình và các thành viên khác đi phía sau linh cữ.u.

7. Xây mộ và chi phí

Mộ xây bằng đá granite, có kích thước theo quy định hiện hành.

Chi phí xây mộ hoặc hỏ.a tán.g, điện t.áng và phục vụ Lễ ta.ng do ngân sách nhà nước cấp.

Theo Danviet