Quy định về Chế độ thai sản đối với Công an nhân dân năm 2019 mới nhất

Tôi công tác trong lực lượng Công an nhân dân được 04 năm 3 tháng, tôi sinh non ở tuần thai thứ 30, hiện nay tôi đã nghỉ hết Chế độ thai sản nhưng con tôi vẫn ốm và chỉ đạt 5 kg. Cho tôi hỏi, trường hợp của tôi có được giải quyê’t chế độ, chính sách nào để xin nghỉ thêm hay không?

Điều 27, Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Điều 27. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau

1. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Điều 28. Mức hưởng chế độ ốm đau

1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 của Luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trường hợp người lao động mới bă’t đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

Th°ãng s) oàn Thanh Tùng (thé hai të trái sang) và thi¿u úy NguyÅn Vn TiÇp (ngoài cùng bên ph£i) cùng gia ình cháu bé ¢nh: Anh QuangTh°ãng s) oàn Thanh Tùng (thé hai të trái sang) và thi¿u úy NguyÅn Vn TiÇp (ngoài cùng bên ph£i) cùng gia ình cháu bé ¢nh: Anh Quang

Như vậy, trường hợp bạn đã công tác trong lực lượng Công an nhân dân được 4 năm 3 tháng, sinh con ở tuần thai thứ 30, hiện đã nghỉ hết chế độ thai sản nhưng con bạn vẫn ốm và chỉ đạt 5 kg. Vì vậy, bạn được nghỉ hưởng chế độ khi con ốm đau tối đa là 20 ngày làm việc trong 1 năm và mức hưởng chế độ ốm đau là 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trân trọng!